تاريخ روز : چهارشنبه 01 بهمن 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام )

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

 


چنانچه نام کاربری و رمز عبور در اختیار هر شخص دیگری قرار گیرد و این امرمنجرسوء استفاده از طلاعات سهامدار شود، هیچ گونه مسئولیتی
 متوجه شرکت کشت و صنعت شریف آباد نخواهد شد.

:جهت ورود سهامداران


 نام کاربری کد بورسی بوده  که شامل سه حرف و پنج عدد می باشد *

  بین حروف و عدد نباید فاصله باشد *

 رمز عبور به صورت پیش فرض برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت تعریف شده است*

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی